Welkom op de site van Kenniscentrum Bever

Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Door de toename van de bever is er steeds meer behoefte aan informatie. Het doel van het Kenniscentrum Bever is door het delen van kennis en het bundelen van krachten, op een duurzame wijze samen te leven met de bever.

 

Toename van bevers

De bever doet het goed in Nederland, de aantallen en verspreiding nemen toe en ook de behoefte aan informatie over de bever neemt daarmee toe. Die informatiebehoefte komt uit verschillende richtingen. Veel mensen vinden bevers interessante, intrigerende dieren vanwege hun levenswijze. Vanwege hun levenswijze en gedrag kunnen bevers een positieve invloed hebben op hun omgeving en in het bijzonder op de biodiversiteit. Maar dat gedrag kan er tegelijkertijd ook voor zorgen dat er conflicten ontstaan. Dat kunnen zowel grote conflicten als kleinere conflicten zijn. Bij grote conflicten moet gedacht worden aan de veiligheid. Deze kan in het geding komen door het door graverij ondermijnen van waterkeringen, wegen en (fiets)paden, bouwwerken en oevers. Kleinere conflicten hebben doorgaans betrekking op financiële en materiële schade door knagen en dammenbouw.

Informeren

Het Kenniscentrum Bever probeert in de informatiebehoefte te voorzien, door alle bekende, relevante informatie via deze website breed beschikbaar en toegankelijk te maken. Het gaat daarbij zowel om algemene informatie over de bever (zoals levenswijze en verspreiding), als over hoe conflicten opgelost kunnen worden op een duurzame manier. In 2021 is met het opzetten van het Kenniscentrum Bever gestart. Aankomende jaren zal de hoeveelheid informatie op de website jaarlijks worden aangevuld en bijgewerkt. 

Verantwoordelijkheden en handelingsmogelijkheden

Met de informatie die door het Kenniscentrum Bever wordt verstrekt kunnen organisaties en individuen die op enigerlei wijze met bevers te maken krijgen, inzicht krijgen welke verantwoordelijkheden en mogelijkheden ze hebben om met conflicten om te gaan. De in het Kenniscentrum Bever opgenomen (innovatieve) maatregelen zijn in de praktijk toegepast en kunnen worden ingezet voor het herstellen en voorkomen van schade door bevers. Deze maatregelen kunnen ingezet worden bij beheer, renovatie en onderhoud, maar zeker ook in de plannings-, ontwerp- en aanlegfase. Vooral bij de ontwerpfase bij nieuw te ontwikkelen structuren of herontwikkeling van bestaande structuren kan door het toepassen van preventieve maatregelen grote schade in de toekomst worden voorkomen.

Meer dan alleen een website

Aankomende jaren gaat het Kenniscentrum Bever verder uitgebouwd worden tot een platform waar kennis over de bever verzameld en gedeeld gaat worden. Jaarlijks wordt een symposium georganiseerd en er zijn daarnaast plannen om cursussen samen te gaan stellen.

Op deze website worden onder andere foto’s gebruikt afkomstig van de auteurs van ‘The Eurasian Beaver Handbook’ (Campbell-Palmer et al., 2016, zie de bibliotheek). Wij willen hen hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van deze foto’s. Daarnaast is veel informatie en zijn foto’s en filmpjes gebruikt van allerlei organisaties in binnen- en buitenland. Ook hen willen we hartelijk danken voor hun bijdragen.