Juridisch

Bevers zijn via de Europese Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming strikt beschermd. Organisaties en particulieren die met bevers te maken krijgen hebben de verplichting om waar mogelijk en verantwoord rekening te houden met de aanwezigheid van de wettelijk beschermde bevers en hun leefgebieden. Tegelijkertijd moeten organisaties hun taken blijven uitoefenen en de (water)veiligheid blijven waarborgen. Conflicten moeten in eerste instantie opgelost worden door mitigerende of compenserende maatregelen. Bevers mogen alleen verwijderd worden indien grote belangen in het geding komen en mitigerende of compenserende maatregelen niet werken of te ingrijpend zijn.

Hieronder wordt een opsomming gepresenteerd van juridische documenten om inzicht te geven in hoe verschillende organisaties met bevers in hun werkveld omgaan.