Natschade

Dichtstoppen gemaal

Soms stoppen bevers de instroom van een gemaal dicht om te voorkomen dat de waterstand omlaag gaat. Daarbij is het van belang om te weten waarom de bevers de waterstand hoog willen houden.

Er zijn verschillende redenen waarom bevers de instroomopening van een gemaal dichtstoppen en er zijn twee situaties die van belang zijn:

  1. Bovenstrooms is een hol of burcht aanwezig, het dichtstoppen van de instroomopening zorgt voor een vergroting van de waterkolom bij de ingang(en),
  2. Het hogere waterpeil vergroot de oeverlengte en daarmee het foerageergebied zonder dat er bovenstrooms een hol of burcht aanwezig is.

Wegnemen noodzaak dichtstoppen gemaal t.b.v. bucht/hol

>

Werkwijze

Bepaal of er bovenstrooms een burcht of hol aanwezig is. Bepaal de locatie van de bovenstrooms gelegen ingang(en) van burcht of hol. Graaf in een zone die loopt van 10 meter stroomopwaarts tot 10 meter stroomafwaarts van de ingang(en) een verdieping zodat de waterstand zonder dam op een diepte van 100 tot 150 cm komt (afbeelding 1, 2 en 3). Als er ruimte voor is, dan is het verstandig om de watergang richting de oever tegenover de burcht of hol te verbreden. Indien er een (schouw)pad op die oever ligt moet die oever glooiend en/of verlaagd worden aangelegd om ondermijning door holen tegen te gaan. Is die ruimte er niet dan moet er gaas in worden aangebracht. Om sedimentatie tegen te gaan kan bovenstrooms op enige afstand en op een makkelijk te bereiken locatie een klein sedimentatiebekken worden aangelegd met glooiende oevers (ongeveer 10 meter lang).

Nevengeul

Bij sommige beken bevinden zich nevengeulen of doodlopende zijtakken. Dergelijke structuren zijn zeer geschikt om dusdanig als alternatieve burchtlocatie in te richten dat de behoefte aan het dichtstoppen van de instroom van een gemaal afneemt. Ook kunnen deze structuren worden aangelegd. Door bij een mee stromende nevengeul bovenstrooms een drempel in de nevengeul te creëren kan voorkomen worden dat de verdieping van een meter diep, die toegepast moet worden, snel dichtslibt. Hoe hoog de drempel moet worden hangt af vanaf welke waterstand de nevengeul bij hogere waterstanden mee moet gaan stromen. Door zijtakken benedenstrooms aan te takken wordt dichtslibben vertraagd (afbeelding 4 en 5).

Image
Alternatieve burchtlocatie bovenaanzicht
Afbeelding 1: Bovenaanzicht na verdieping (en eventuele verbreding). © D. Klees
Image
Verdiepte waterloop doorsnede
Afbeelding 2: Zijaanzicht na verdieping (en eventuele verbreding). © D. Klees
Image
Verdiepte watergang bij burcht doorsnede
Afbeelding 3: Profiel ter hoogte van burcht/hol. Hier met een verbreding van de glooiende oever tegenover de burcht/hol. © D. Klees
Image
Schematische tekening zijtak bovenaanzicht
Afbeelding 4: Bovenaanzicht beek met zijtak. © V. Dijkstra
Image
Schematische tekening zijtak doorsnede
Afbeelding 5: Doorsnede beek met zijtak. © V. Dijkstra

Wat vind je van deze oplossing?

Heb je ervaring met het toepassen van deze oplossing? Geef je ervaringen dan graag door. Voor iemand die twijfelt om deze oplossing toe te passen zijn deze ervaringen zeer waardevol

Er zijn nog geen ervaringen met deze oplossing gemeld.
Geef uw eigen ervaring met deze oplossing door aan ons.

Wegnemen noodzaak dichtstoppen gemaal t.b.v. foerageergebied

>

Als de bevers een gemaal dichtstoppen om hun foerageergebied te vergroten, dan kan overwogen worden om het foerageergebied toegankelijker te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een oever te verlagen, of kleine waterlopen in het foerageergebied aan te leggen, of een combinatie van beide.

Wat vind je van deze oplossing?

Heb je ervaring met het toepassen van deze oplossing? Geef je ervaringen dan graag door. Voor iemand die twijfelt om deze oplossing toe te passen zijn deze ervaringen zeer waardevol

Er zijn nog geen ervaringen met deze oplossing gemeld.
Geef uw eigen ervaring met deze oplossing door aan ons.